Blog Archives

Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego (grupa E) dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego

 1. Ogłoszenie o zamówieniu;
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
 4. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ;
 5. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 2;
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2;
 7. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 3;
 8. Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ;
 9. Wyjaśnienia zamawiające dotyczące treści SIWZ 2;
 10. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 4;
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 3;
 12. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 5;
 13. Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych
 14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uwaga: Dokonano zmiany numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium. Nowy numer rachunku: 78 1130 1105 0005 2015 1620 0005. Patrz: Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 4 (pkt 10).

Termin składania ofert upłynął w dniu 03.06.2019 r. o godz. 10:00.

_______________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy.

art. 8a ust. 2 ustawy

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

art. 8a ust. 4 ustawy

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

art. 97 ust. 1a ustawy

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.